WILCON DEPOT, INC.WILCON DEPOT, INC.WILCON DEPOT, INC.

WILCON DEPOT, INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WLCON nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của WILCON DEPOT, INC.

WLCON dòng tiền tự do cho Q1 24 là 345.64 M PHP. Đối với 2023, WLCON dòng tiền tự do 2.69 B PHP và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 5.01 B PHP.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: PHP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY