AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

A.R SET
A.R
AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

A.R nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của A.R là 4.949B THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu