AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

AIRA.RSET
AIRA.R
AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTINGSET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AIRA.R nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AIRA.R là 13.009B THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu