AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

AIRA SET
AIRA
AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AIRA nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AIRA là 12.44B THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu