AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

AP SET
AP
AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AP

Tóm tắt tài chính của AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AP là 29.414B THB. EPS TTM của công ty là 1.43 THB, tỷ suất cổ tức là 4.28% và P/E là 6.58.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền