BLUEBIK GROUP PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BBIK.R nguyên tắc cơ bản

BLUEBIK GROUP PCL NON-VOTING tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BBIK.R được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.38 THB, hãy mua trước 30 Tháng 4 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.39%