BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH PUBLIC COMPANY NON-VOTING

BIS.RSET
BIS.R
BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH PUBLIC COMPANY NON-VOTINGSET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BIS.R nguyên tắc cơ bản

BIOSCIENCE ANIMAL HEALTH PUBLIC COMPANY NON-VOTING tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.06 THB. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.00%