CCC

CHOW STEEL INDUSTRIES PUB CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CHOW nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CHOW STEEL INDUSTRIES PUB CO

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CHOW STEEL INDUSTRIES PUB CO 3.37 B THB, và năm trước đó — 1.05 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia