THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ERW SET
ERW
THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ERW nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ERW là 17.401B THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu