FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY

FPI SET
FPI
FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FPI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của FPI là 5.038B THB. EPS TTM của công ty là 0.28 THB, tỷ suất cổ tức là 4.39% và P/E là 12.09.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu