GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT

GBXSET
GBX
GLOBLEX HOLDING MANAGEMENTSET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GBX nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GBX là 1.154B THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu