GLOBAL SERVICE CENTER PCL NON-VOTINGGLOBAL SERVICE CENTER PCL NON-VOTINGGLOBAL SERVICE CENTER PCL NON-VOTING

GLOBAL SERVICE CENTER PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GSC.R nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GLOBAL SERVICE CENTER PCL NON-VOTING

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GLOBAL SERVICE CENTER PCL NON-VOTING 115.42 M THB, và năm trước đó — 88.04 M THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia