GLOBAL SERVICE CENTER PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GSC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GLOBAL SERVICE CENTER PCL

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GLOBAL SERVICE CENTER PCL 115.42 M THB, và năm trước đó — 88.04 M THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia