JJJ

JACK CHIA INDUSTRIES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

JCT nguyên tắc cơ bản

JACK CHIA INDUSTRIES tổng quan về cổ tức

Cổ tức của JCT được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 4.25 THB. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.25%