KKK

KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KWC.R nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING 331.69 M THB, và năm trước đó — 312.70 M THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia