METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING

MSC.R SET
MSC.R
METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MSC.R báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của MSC.R là 2.34B. EPS TTM của công ty là 0.45, lợi tức cổ tức là 4.62%, và P/E là 14.40.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền