NEWS NETWORK CORPORATION PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NEWS.R nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NEWS NETWORK CORPORATION PCL NON-VOTING

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thailand — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NEWS NETWORK CORPORATION PCL NON-VOTING 522.00k THB, và năm trước đó — 93.05M THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia