PPP

PRECISE CORPORATION PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PCC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PRECISE CORPORATION PCL

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PRECISE CORPORATION PCL 4.47 B THB, và năm trước đó — 4.75 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia