PLUS TECH INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

PTECH SET
PTECH
PLUS TECH INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PTECH nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của PLUS TECH INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PTECH là 5.759B THB.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu