RAMKAMHAENG HOSPITAL CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RAM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu RAMKAMHAENG HOSPITAL CO

Doanh thu của RAMKAMHAENG HOSPITAL CO trong năm ngoái lên tới 10.28B THB, phần lớn trong số đó — 9.56B THB — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Hospital, năm trước mang lại 11.07B THB. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thailand — năm ngoái quốc gia này đã mang lại RAMKAMHAENG HOSPITAL CO 10.69B THB, và năm trước đó — 12.66B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia