RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RJH.R nguyên tắc cơ bản

RAJTHANEE HOSPITAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.25 THB, hãy mua trước 7 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.52%