NFORCE SECURE PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SECURE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NFORCE SECURE PCL

Doanh thu của NFORCE SECURE PCL trong năm ngoái lên tới 894.00M THB, phần lớn trong số đó — 870.80M THB — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Selling Hardware and Software, năm trước mang lại 802.44M THB. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thailand — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NFORCE SECURE PCL 893.90M THB, và năm trước đó — 823.38M THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia