SIKARIN PUBLIC CO NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SKR.R nguyên tắc cơ bản

SIKARIN PUBLIC CO NON-VOTING tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.09 THB. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.65%