SIKARIN PUBLIC COSIKARIN PUBLIC COSIKARIN PUBLIC CO

SIKARIN PUBLIC CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SKR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SIKARIN PUBLIC CO

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SIKARIN PUBLIC CO 5.82 B THB, và năm trước đó — 5.67 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia