STONEHENGE INTER PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

STI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu STONEHENGE INTER PCL

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại STONEHENGE INTER PCL 1.74 B THB, và năm trước đó — 1.73 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia