TEAM CONSULTING ENG & MGT PCL NON-VOTING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEAMG.R nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TEAM CONSULTING ENG & MGT PCL NON-VOTING

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TEAM CONSULTING ENG & MGT PCL NON-VOTING 1.49 B THB, và năm trước đó — 1.66 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia