TTT

TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TMT nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

TMT dòng tiền tự do cho Q1 24 là 182.83 M THB. Đối với 2023, TMT dòng tiền tự do 137.74 M THB và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 601.31 M THB.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: THB
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY