TRITECH

5G9 SGX
5G9
TRITECH SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

5G9 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của TRITECH với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 5G9 là 22.327M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền