NATURAL COOL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

5IF nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của NATURAL COOL

Tổng tài sản của 5IF cho H1 23 là93.98M SGD, ít hơn 0.09% so với kỳ trước H2 22. Và tổng nợ phải trả giảm 1.29% trong H1 23 tới 77.52M SGD.

‪0‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: SGD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY