AEM SGD

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AWX nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AEM SGD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AWX là 925.002M SGD. EPS TTM của công ty là 0.44 SGD, tỷ suất cổ tức là 3.44% và P/E là 7.35.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu