BBB

GRP - WATCH LIST

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BLU nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính GRP - WATCH LIST, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của BLU trong quý trước là 5.50 M SGD, và thấp hơn 12.30% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 24 là -585.00 k SGD.

Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: SGD
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY