MERMAID MARITIME

DU4 SGX
DU4
MERMAID MARITIME SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DU4 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của MERMAID MARITIME với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DU4 là 107.413M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền