GGG

GP INDUSTRIES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

G20 nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của GP INDUSTRIES

G20 dòng tiền tự do cho H1 23 là 5.88 M SGD. Đối với 2022, G20 dòng tiền tự do 38.57 M SGD và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 90.08 M SGD.

‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: SGD
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY