AF GLOBAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

L38 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AF GLOBAL

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AF GLOBAL 12.21 M SGD, và năm trước đó — 1.80 M SGD.

Theo nguồn
Theo quốc gia