LLL

OUE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LJ3 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính OUE.

Tỷ lệ giá trên doanh số của LJ3 là 1.61. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 18.28. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 1.16 k người.

Chỉ số
‪0,00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: SGD
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ