SOILBUILD CONST

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

S7P nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SOILBUILD CONST

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Singapore — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SOILBUILD CONST 242.80 M SGD, và năm trước đó — 244.78 M SGD.

Theo nguồn
Theo quốc gia