FRASERS PROPERTY LIMITEDFRASERS PROPERTY LIMITEDFRASERS PROPERTY LIMITED

FRASERS PROPERTY LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TQ5 nguyên tắc cơ bản

FRASERS PROPERTY LIMITED tổng quan về cổ tức

Cổ tức của TQ5 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.05 SGD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.62%