BURCKHARDT N

BCHN SIX
BCHN
BURCKHARDT N SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BCHN

Tóm tắt tài chính của BURCKHARDT N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BCHN là 1.597B CHF. EPS TTM của công ty là 13.51 CHF, tỷ suất cổ tức là 1.38% và P/E là 34.86.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền