BELL FOOD GROUP N

BELL SIX
BELL
BELL FOOD GROUP N SIX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BELL

Tóm tắt tài chính của BELL FOOD GROUP N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BELL là 1.59B CHF. EPS TTM của công ty là 20.31 CHF, tỷ suất cổ tức là 2.76% và P/E là 12.41.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu