COMET NCOMET NCOMET N

COMET N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

COTN nguyên tắc cơ bản

COMET N tổng quan về cổ tức

Cổ tức của COTN được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.00 CHF. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.30%