LINDT N

LISN SIX
LISN
LINDT N SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính LISN

Tóm tắt tài chính của LINDT N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của LISN là 24.565B CHF. Ngày thu nhập tiếp theo của LINDT N là 8 Tháng 3, ước tính là 1615.42 CHF.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền