STADLER RAIL NSTADLER RAIL NSTADLER RAIL N

STADLER RAIL N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SRAIL nguyên tắc cơ bản

STADLER RAIL N tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SRAIL được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.90 CHF, hãy mua trước 24 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.17%