SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

600000 nguyên tắc cơ bản

SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 600000 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.32 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.50%