ANGEL YEAST CO.,LTD

600298SSE
600298
ANGEL YEAST CO.,LTDSSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

600298 nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu ANGEL YEAST CO.,LTD

Lợi nhuận của 600298 trong quý trước là 0.27 CNY trong khi ước tính là 0.24 CNY, chiếm 12.50 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 2.89B CNY mặc dù con số ước tính là 3.19B CNY. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 0.43 CNY và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 3.57B CNY. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của 600298.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên