JINLING HOTEL CORPORATION,LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

601007 nguyên tắc cơ bản

JINLING HOTEL CORPORATION,LTD. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 601007 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.10 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.47%