SHENZHEN FORTUNE TREND TECHNOLOGY CO., LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688318 nguyên tắc cơ bản

SHENZHEN FORTUNE TREND TECHNOLOGY CO., LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 688318 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.50 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.21%