SHENZHEN FORTUNE TREND TECHNOLOGY CO., LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688318 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SHENZHEN FORTUNE TREND TECHNOLOGY CO., LTD

Doanh thu của SHENZHEN FORTUNE TREND TECHNOLOGY CO., LTD trong năm ngoái lên tới 321.00 M CNY, phần lớn trong số đó — 133.77 M CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Securities Trading System - Maintenance Services, năm trước mang lại 138.01 M CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SHENZHEN FORTUNE TREND TECHNOLOGY CO., LTD 314.28 M CNY, và năm trước đó — 317.66 M CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia