SANY HEAVY ENERGY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688349 nguyên tắc cơ bản

SANY HEAVY ENERGY tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 688349 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.43 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.55%