WULIANGYE YIBIN CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

000858 nguyên tắc cơ bản

WULIANGYE YIBIN CO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 000858 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 3.78 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.68%