EAST MONEY INFORMA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

300059 nguyên tắc cơ bản

EAST MONEY INFORMA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 300059 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.07 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.35%